miercuri, 20 ianuarie 2016

FOARTE, FOARTE, FOARTE IMPORTANT !!!

Pașii de urmat pentru membrii noștri, pensionari militari proveniți din S.P.P.:

- după primirea înștiințării înscrise pe talonul de pensie, adresați Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N. următoarea CERERE pentru alegerea perioadei de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în vederea recalculării/actualizării pensiei militare de stat.

Directorului Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N

               Subsemnatul(a) (gradul, numele și prenumele) ............................. având C.N.P. .............. domiciliat(ă) în localitatea ............................... str. ............................................. nr. ........., bl. ......, sc. ...., et....., ap. ...., Județ (sector) ....................., posesor al C.I. seria.......... nr .........................., eliberat de ......................., la data de ..........................., născut (ă) la data de ......................în localitatea ................... județul ......................, fiul (fiica) lui ......................... și al (a) ...................... dosar de pensie nr................... aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive ..................................... din ultimii 5 ani de activitate pentru recalcularea pensiei militare.
               Drept pentru care semnez.

          Data .........................                                     Semnătura ................................


P.S. Cei specificati mai sus nu trebuie să se adreseze Centrelor militare de Sector/județene pentru recalcularea vechimii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă