vineri, 23 decembrie 2022

Cu prilejul sărbătoririi Nașterii Domnului - CRĂCIUNUL - și a noului an - 2023 - urăm tuturor membrilor asociației sănătate, lumină în suflete și case, bucurii și împliniri trăite alături de cei dragi.
LA MULȚI ANI !

CONSILIUL DIRECTOR,


joi, 22 decembrie 2022

 Începând cu 23.12.2022, programul asociației a luat sfârșit. Acesta va fi reluat din data de 17.01.2023, în zilele de marți și joi, în intervalul orar cunoscut, 10.00-13.00.

Sediul ACMRR-SPP: Bd. George Coșbuc nr.36-38, sector 5.
Cont bancar ACMRR-SPP: RO20BTRLRONCRT0266733001, BANCA TRANSILVANIA.

miercuri, 21 decembrie 2022


PRECIZĂRI: 

ACESTE CERERI ȘI ACȚIUNI NU CONDUC AUTOMAT LA RECUPERAREA SUMELOR PLĂTITE PENTRU CONTRIBUȚIA C.A.S. (părerea celor mai mulți juriști; ”Guvernele României au amânat în permanență banii câștigați în instanță - dacă se vor câștiga”).

CERERILE ȘI ACȚIUNILE SE VOR FACE ÎN NUME PROPRIU.


DOMNULE DIRECTOR

 

 

         Subsemnatul grad/nume………., având codul numeric personal …………., dosar pensie …………… posesor al actului de identitate seria .., nr. ……….., eliberat de ………………, la data de ……………….., telefon …………., adresă de ……………., cu respect, va rog sa dispuneti :

1.     Restituirea sumelor retinute din drepturile de pensie in cuantum de 10% din sumele ce depasesc valoarea de 4000 lei din pensie, ca si contributie de asigurari de sanatate in baza dispozitiilor OUG 130/2021

2.     Indexarea cuantumului, rezultat prin restituirea sumei reprezentind plata CASS din drepturile de pensie, cu rata inflatiei stabilite pentru anul 2022

3.     Calcularea si plata dobinzii legale aferenta sumei calculate si indexate.

 

    Imi intemeiez solicitarea pe comunicarea de catre Curtea Constitutionala a Romaniei privind neconstitutionalitatea prevederilor OUG 130/2021.

 

Rog raspuns in termenul legal.

 

 

 Data ……………………                                                      Semnătura

 

 

 

DOMNULUI DIRECTOR AL CASEI DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE

 


---

TRIBUNALUL ..................

SECTIA ............ CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

      Subsemnatul  ……………………, cu codul numeric personal  ………………….. domiciliat în ……………., str…….., nr.,,,, et.,,,,,,, ap. ,,, sectorul/judetul,  telefon………, adresă de e-mail ………………, posesor act identitate, seria ………, nr. ………., eliberat de ……………., la data de ……………, născut la data de …………, în …….., județul ……………., in temeiul art.1 si urmatoarele din leg.554/2004, formulez

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

- a Guvernului României cu sediul in Bucuresti ,   Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791, adresa e-mail drp@gov.ro,tel.0213143400 int.1006 si

-a Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Apararii Nationale cu sediul in Strada Drumul Taberei nr.7F, sector 6, cod postal 061352 Bucureşti,adresa e-mail casadepensii@mapn.ro, tel.0213195858 int.210

in calitate de parati pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta sa dispuneti:

          -obligarea pârâtului Guvernul României să asigure fonduri pentru restituirea sumelor reținute din pensie cu titlu de CASS, începând cu luna ianuarie 2022 și până la momentul încetării reținerii, sume actualizate cu indicele de inflație și a plăţii dobânzii legale penalizatoare prevăzute de art.3 alin.2 din OG nr.13/2011.

         -obligarea pârâtilor sa  restituie sumele reținute din pensie cu titlu de CASS, începând cu luna ianuarie 2022 și până la momentul încetării reținerii, sume actualizate cu indicele de inflație și a plăţii dobânzii legale penalizatoare prevăzute de art.3 alin.2 din OG nr.13/2011.

 

 

           In fapt, prin măsura reglementată de art. XXIV pct.12 şi 13 din OUG nr.130/2021, respectiv prin modificarea Codului fiscal, respectiv  prin aplicarea cotei de contribuție la sistemul de sănătate de 10% în cazul pensiilor ce depășesc suma lunară de 4000 lei am fost  vătămat in  drepturile și interesele mele legitime.

  Fata de aceasta situatie, invoc  excepția de neconstituționalitate a disp. art.  XXIV pct.12 şi 13 din OUG nr.130/2021, în raport cu disp. art. 44, art.47, art.115, art.125 şi art.56 din Constituția României.

 Precizez ca  am  calitate de pensionar, sens in care fac dovada cu copie a cuponului de pensie  pe care il atasez .

  Prin OUG nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, Guvernul, în calitate de legislator delegat, a procedat la modificarea, în regim de urgență, a mai multor acte normative.

Potrivit dispozițiilor de la art. XXIV punctele 12 și 13, au fost modificate dispozițiile art. 155 din Codul fiscal - Legea nr.227/2015, astfel:

„12. La articolul 154 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

13. La articolul 155 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera al) cu următorul cuprins:

a) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei;".

Conform titlului IV din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal, Contribuții sociale obligatorii, Secțiunea a 2-a, intitulată Venituri pentru care se datorează contribuția, cotele de contribuții, contribuția pentru sistemul asigurărilor de sănătate, era reglementată ca fiind datorată, până la intrarea în vigoare a acestei modificări, doar pentru cetățenii care realizau venituri din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală ele.

Conform punctelor 12 și 13 ale art. XXIV din OUG nr. 130/2021, contribuția obligatorie la sistemul asigurărilor de sănătate, a fost reglementată, în regim de urgență și în cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depășește suma de 4.000 lei.

Urmare a acestor dispoziţii pe care le apreciez a fi în contradicţie cu Constituţia României, veniturile obținute de mine din pensie au fost reduse începând cu 01.01.2022 cu cota de 10% aplicată la valoarea ce depăşeşte 4.000 lei.

 In ceea ce priveste  cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României, arat ca OUG nr. 130/2021 prezinta carențe procedurale  , intrucat  sub pretextul urgenței, nemotivat, se  încalcă dispozițiile referitoare la ritmul normal de transparență decizională și adaptare, părţile implicate   nefiind consultate.

 Arat  că potrivit disp.art.115 alin. 4 din Constituție, ,, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”. În privința limitelor constituţionale exprese în care Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă,   invoc  Decizia nr.15/25.01.2000 a Curţii Constituţionale, în care s-a statuat că,, posibilitatea Guvernului ca, în cazuri excepţionale, să poată adopta ordonanțe de urgență, în mod limitat, chiar în domeniul separat legii organice, nu poate echivala cu drept discreţionar al Guvernului și, cu atât mai mult, această abilitare constituțională nu poate justifica abuzul în emiterea ordonanțelor de urgență.

 Posibilitatea executivului de a guverna prin ordonanțe de urgență trebuie să fie, în fiecare caz, justificată de existența unor situații excepționale, care impun adoptarea unor reglementări urgente”. Arat că prin Decizia nr.544/28.06.2006, Curtea Constituțională a constatat că,, reglementarea pe calea ordonanțelor și a ordonanțelor de urgență constituie, așa cum prevede expres art.115 din Constituție, o atribuție exercitată de guvern în temeiul delegării legislative, iar depăşirea limitelor acestei delegări, stabilite prin însuși textul Constituţiei, reprezintă o imixtiune nepermisă în competența legislativă a Parlamentului, altfel spus, o violare a  principiului separației puterilor în stat”.

Totodata subsemnatul susțin că ordonanţele de urgenţă se adoptă în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acesteia(conf. art. 115 alin.4 din Constituţie) şi că acestea nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică( conf. art. 115 alin.6 din Constituţie).

 În acest context,  subliniez că prima condiție – aceea a existenţei unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată şi respectiv obligația de a motiva urgenţa, în cuprinsul actului, nu este îndeplinită în cazul OUG nr.130/2021. Precizez ca  singurul argument invocat de Guvern în adoptarea acestei măsuri, astfel cum rezultă din Preambulul OUG nr.130/2021, este următorul :,, luând în considerare implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.42/2021 pentru  acordarea încrederii Guvernului, privind eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile care depăşesc 4000 lei, pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4000 lei pentru fiecare drept de pensie”.

Consider că acest argument nu corespunde limitelor stabilite prin art. 115 alin.4 din Constituție,  neexistând nicio situaţie  extraordinară iar în prealabil nu se motivează nici urgenţa.

In acest context invoc Decizia CCR nr.255/11.05.2005, prin care Curtea a stabilit condiţiile în care Guvernul poate adopta ordonanţa de urgenţă: existența unei situații extraordinare, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată, urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanței, condiții neîntrunite în cauză.

 Totodată invoc și Deciziile nr.258/14.03.2006 și nr. 421/9.05.2007 ale Curții Constituţionale, concluzionând că textul criticat nu răspunde urgențe impuse de art. 115 alin. 4 din Constituție, atâta vreme cât nu ne aflăm în urgența unei situații extraordinare și nici nu a fost motivată urgența adoptării acestei ordonanțe de urgență.

 În continuare, consider că disp. art. XXIV pct.12 şi 13 din OUG nr.130/2021 contravin şi dispoziţiilor art.115 alin.6 din Constituție. În acest context subliniază că potrivit disp. art. 44 din Constituție, sunt garantate constituțional dreptul de proprietate și creanțele asupra statului, iar conținutul și limitele acestora sunt stabilite prin lege.

 Astfel, apreciez ca  ne aflăm în prezența unor drepturi fundamentale garantate de Constituție, respectiv dreptul la pensie, care e o creanță a fiecărei persoane care a muncit și a contribuit la sistemul de asigurări sociale, de a beneficia de acest sistem de protecție cu ocazia pensionării.

Pe lângă aceste motive de neconstituţionalitate extrinsecă, înţeleg să invoc şi motive de necontituţionalitate intrinsecă a disp. art. XXIV pct.12 şi pct.13 din OUG nr.130/2021.

Astfel, susţinând încălcarea disp. art. 44 și 47 din Constituție, subsemnatul arat că toată perioada de activitate am contribuit la sistemul de asigurări de sănătate, că prin reglementarea acestei contribuţii la acelaşi sistem doar în cazul persoanelor care realizează o pensie mai mare de 4000 lei lunar se încalcă dreptul la pensie al acestei categorii de cetățeni.

Consider  că pensia are natura unei asigurări sociale şi de sănătate a unei persoane, conform Legii nr. 263/2010 si 223/2015, astfel că nu poate fi grevată cu o contribuție care are ca natură asigurarea de sănătate, aflându-ne în prezența unei duble asigurări de sănătate aplicată discriminator doar persoanelor a căror pensie depășește 4000 lei lunar.

 Solicit să se constate că odată stabilită pensia , am așteptarea legitimă ca sistemul de taxe și impozite să rămână în privinţa pensiei cel puţin la nivelul datei pensionării, asigurându-se astfel stabilitatea pensiei, respectiv a nivelului de trai reglementat de art.47 din Constituție.

Apreciez  că disp. art. XXIV pct.12 şi pct.13 din OUG nr.130/2021 încalcă și art.56 din Constituție, in sensul că reglementarea  criticată depăşeşte sfera de aplicare a acestui text constituţional, întrucât din economia art. 56 nu se poate desprinde posibilitatea ca aceste contribuții financiare să poarte asupra pensiei.

În acest sens, arat că sistemul de impunere şi taxare poartă asupra veniturilor persoanei și nu asupra pensiei care reprezintă un drept câştigat şi o garanție de asigurare a existenţei pensionarului în raport cu natura, felul muncii, importanţa muncii şi profesiei exercitate.

Referitor la plata contribuţiei de sănătate, asupra veniturilor din salarii- măsuri aplicabile tuturor cetăţenilor cât şi asupra pensiei- doar în cazul unor categorii de pensionari, consider că aceste situaţii duc la o dublă impunere a persoanei pentru acelaşi tip de asigurare  de sănătate, încălcându-se astfel art.56 din Constituţie.

În privinţa justei aşezări a sarcinilor fiscale, subsemnatul  susţin că măsura,, tăierii pensiilor” vizează doar pensiile care depăşesc 4000 lei lunar, având caracter injust şi discriminatoriu.

Totodată, opinez că această măsură încalcă şi principiul neutralităţii măsurilor fiscale.

 Intrucat solicit  sesizarea Curții Constituţionale în acest sens, înţeleg să solicit și suspendarea judecării cauzei, conf. disp. art. 9 alin.2 din Lg.nr.554/2004, până la soluționarea excepției invocate.

          Potrivit dispozitiilor art 7 alin 5 din Legea nr 554/2004, plangerea prealabila nu este obligatorie.

 În drept, inteleg sa  invoc art.9 din Legea nr.554/2004 si art.101 din Legea nr.223/2015.

Solicit judecarea cauzei in lipsa mea, potrivit disp. art 411 alin 1 pct 2 c pr civ.

Depun prezenta actiune in 3 exemplare.

 

 

 

                                                         

DATA ...............                                           

                                                                        

                          SEMNĂTURA_______

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL SECTIEI .................. CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DIN CADRUL TRIBUNALULUI ....................


------


TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA ........

 

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

 

      Subsemnatul  ……………………., cu codul numeric personal  ………………… domiciliat în ………………………., str………………………, nr…….., sectorul /jud……,  telefon ………………, adresă de e-mail ……………………….., posesor act identitate, seria .., nr. …………, eliberat de …………………, la data de ……………., in calitate de reclamant,

          în contradictoriu cu CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE, cu sediul in municipiul Bucureşti, Strada Drumul Taberei nr.7F, sector 6, cod postal 061352, adresa e-mail casadepensii@mapn.ro, tel.0213195858 int.210, în calitate de pârâtă,

     în temeiul dispoziţiilor : art. 192, art.193, art. 194, din Codul de Procedură Civilă, în referire la art. 101, art. 102, din Legea nr. 223/2015 – privind pensiile militare de stat, formulez: 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

      

Prin care solicit

 

1.      sa constatati vătămarea drepturilor și intereselor mele legitime, prin măsura reglementată de art. XXIV pct.12 şi 13 din OUG nr.130/2021, respectiv prin modificarea Codului fiscal  si  aplicarea cotei de contribuție la sistemul de sănătate de 10% în cazul pensiilor ce depășesc suma lunară de 4000 lei.

 

2.      obligarea pârâtului sa  restituie sumele reținute din pensie cu titlu de CASS, începând cu luna ianuarie 2022 și până la momentul încetării reținerii, sume actualizate cu indicele de inflație stabibilit pentru anul 2022 și a plăţii dobânzii legale penalizatoare prevăzute de art.3 alin.2 din OG nr.13/2011 

 

Având în vedere aceste aspecte, învederăm următoarele

 

      În ședința din data de 15 decembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, a admis în data de 15 decembrie, excepția de neconstituționalitate ridicată în mai multe procese din instanțele de drept comun și a constatat că Guvernul a încălcat Constituția când a diminuat pensiile prin ordonanță de urgență. Diminuarea este rezultatul punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 130/2021, prin care s-a instituit reținerea CASS în procent de 10% pentru pensionarii militari cu pensii peste 4000 de lei.

   Astfel, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f ind. 2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a ind. 1)], pct. 14 [cu referire la sintagma venituri din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 157 ind.3], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f ind. 2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157 ind. 3 și alin. (7) ind. 1] și pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f ind. 2)] și art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alineatelor (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În esență,

  Curtea a reținut că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 a diminuat cuantumul pensiei prin instituirea unei contribuții la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Or, prin ordonanță de urgență nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o afectare a dreptului la pensie prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art. 115 alin. (6) din Constituție, care interzice afectarea drepturilor și libertăților fundamentale prin ordonanțe de urgență”, transmite CCR.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii.

            Precizez ca  am  calitate de pensionar, sens in care fac dovada cu copie a cuponului de pensie  pe care il atasez .

  Prin OUG nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, Guvernul, în calitate de legislator delegat, a procedat la modificarea, în regim de urgență, a mai multor acte normative.

Potrivit dispozițiilor de la art. XXIV punctele 12 și 13, au fost modificate dispozițiile art. 155 din Codul fiscal - Legea nr.227/2015, astfel:

„12. La articolul 154 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

13. La articolul 155 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera al) cu următorul cuprins:

a) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 lei;".

Conform titlului IV din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal, Contribuții sociale obligatorii, Secțiunea a 2-a, intitulată Venituri pentru care se datorează contribuția, cotele de contribuții, contribuția pentru sistemul asigurărilor de sănătate, era reglementată ca fiind datorată, până la intrarea în vigoare a acestei modificări, doar pentru cetățenii care realizau venituri din salarii sau asimilate salariilor, veniturilor din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală ele.

Conform punctelor 12 și 13 ale art. XXIV din OUG nr. 130/2021, contribuția obligatorie la sistemul asigurărilor de sănătate, a fost reglementată, în regim de urgență și în cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depășește suma de 4.000 lei.

Urmare a acestor dispoziţii pe care le apreciez a fi în contradicţie cu Constituţia României, veniturile obținute de mine din pensie au fost reduse începând cu 01.01.2022 cu cota de 10% aplicată la valoarea ce depăşeşte 4.000 lei.

. Arat  că potrivit disp.art.115 alin. 4 din Constituție, ,, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”. În privința limitelor constituţionale exprese în care Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă,   invoc  Decizia nr.15/25.01.2000 a Curţii Constituţionale, în care s-a statuat că,, posibilitatea Guvernului ca, în cazuri excepţionale, să poată adopta ordonanțe de urgență, în mod limitat, chiar în domeniul separat legii organice, nu poate echivala cu drept discreţionar al Guvernului și, cu atât mai mult, această abilitare constituțională nu poate justifica abuzul în emiterea ordonanțelor de urgență.

 Posibilitatea executivului de a guverna prin ordonanțe de urgență trebuie să fie, în fiecare caz, justificată de existența unor situații excepționale, care impun adoptarea unor reglementări urgente”. Arat că prin Decizia nr.544/28.06.2006, Curtea Constituțională a constatat că,, reglementarea pe calea ordonanțelor și a ordonanțelor de urgență constituie, așa cum prevede expres art.115 din Constituție, o atribuție exercitată de guvern în temeiul delegării legislative, iar depăşirea limitelor acestei delegări, stabilite prin însuși textul Constituţiei, reprezintă o imixtiune nepermisă în competența legislativă a Parlamentului, altfel spus, o violare a  principiului separației puterilor în stat”.

Totodata subsemnatul susțin că ordonanţele de urgenţă se adoptă în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acesteia(conf. art. 115 alin.4 din Constituţie) şi că acestea nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică( conf. art. 115 alin.6 din Constituţie).

 În acest context,  subliniez că prima condiție – aceea a existenţei unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată şi respectiv obligația de a motiva urgenţa, în cuprinsul actului, nu este îndeplinită în cazul OUG nr.130/2021. Precizez ca  singurul argument invocat de Guvern în adoptarea acestei măsuri, astfel cum rezultă din Preambulul OUG nr.130/2021, este următorul :,, luând în considerare implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.42/2021 pentru  acordarea încrederii Guvernului, privind eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile care depăşesc 4000 lei, pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4000 lei pentru fiecare drept de pensie”.

Consider că acest argument nu corespunde limitelor stabilite prin art. 115 alin.4 din Constituție,  neexistând nicio situaţie  extraordinară iar în prealabil nu se motivează nici urgenţa.

In acest context invoc Decizia CCR nr.255/11.05.2005, prin care Curtea a stabilit condiţiile în care Guvernul poate adopta ordonanţa de urgenţă: existența unei situații extraordinare, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată, urgenţa să fie motivată în cuprinsul ordonanței, condiții neîntrunite în cauză.

 Totodată invoc și Deciziile nr.258/14.03.2006 și nr. 421/9.05.2007 ale Curții Constituţionale, concluzionând că textul criticat nu răspunde urgenței impuse de art. 115 alin. 4 din Constituție, atâta vreme cât nu ne aflăm în urgența unei situații extraordinare și nici nu a fost motivată urgența adoptării acestei ordonanțe de urgență.

 În continuare, consider că disp. art. XXIV pct.12 şi 13 din OUG nr.130/2021 contravin şi dispoziţiilor art.115 alin.6 din Constituție. În acest context subliniază că potrivit disp. art. 44 din Constituție, sunt garantate constituțional dreptul de proprietate și creanțele asupra statului, iar conținutul și limitele acestora sunt stabilite prin lege.

 Astfel, apreciez ca  ne aflăm în prezența unor drepturi fundamentale garantate de Constituție, respectiv dreptul la pensie, care e o creanță a fiecărei persoane care a muncit și a contribuit la sistemul de asigurări sociale, de a beneficia de acest sistem de protecție cu ocazia pensionării.

Pe lângă aceste motive de neconstituţionalitate extrinsecă, înţeleg să invoc şi motive de necontituţionalitate intrinsecă a disp. art. XXIV pct.12 şi pct.13 din OUG nr.130/2021.

Astfel, susţinând încălcarea disp. art. 44 și 47 din Constituție, subsemnatul arat că toată perioada de activitate am contribuit la sistemul de asigurări de sănătate, că prin reglementarea acestei contribuţii la acelaşi sistem doar în cazul persoanelor care realizează o pensie mai mare de 4000 lei lunar se încalcă dreptul la pensie al acestei categorii de cetățeni.

Consider  că pensia are natura unei asigurări sociale şi de sănătate a unei persoane, conform Legii nr. 263/2010, astfel că nu poate fi grevată cu o contribuție care are ca natură asigurarea de sănătate, aflându-ne în prezența unei duble asigurări de sănătate aplicată discriminator doar persoanelor a căror pensie depășește 4000 lei lunar.

 Solicit să se constate că odată stabilită pensia , am așteptarea legitimă ca sistemul de taxe și impozite să rămână în privinţa pensiei cel puţin la nivelul datei pensionării, asigurându-se astfel stabilitatea pensiei, respectiv a nivelului de trai reglementat de art.47 din Constituție.

Apreciez  că disp. art. XXIV pct.12 şi pct.13 din OUG nr.130/2021 încalcă și art.56 din Constituție, in sensul că reglementarea  criticată depăşeşte sfera de aplicare a acestui text constituţional, întrucât din economia art. 56 nu se poate desprinde posibilitatea ca aceste contribuții financiare să poarte asupra pensiei.

În acest sens, arat că sistemul de impunere şi taxare poartă asupra veniturilor persoanei și nu asupra pensiei care reprezintă un drept câştigat şi o garanție de asigurare a existenţei pensionarului în raport cu natura, felul muncii, importanţa muncii şi profesiei exercitate.

Referitor la plata contribuţiei de sănătate, asupra veniturilor din salarii- măsuri aplicabile tuturor cetăţenilor cât şi asupra pensiei- doar în cazul unor categorii de pensionari, consider că aceste situaţii duc la o dublă impunere a persoanei pentru acelaşi tip de asigurare  de sănătate, încălcându-se astfel art.56 din Constituţie.

În privinţa justei aşezări a sarcinilor fiscale, subsemnatul  susţin că măsura,, tăierii pensiilor” vizează doar pensiile care depăşesc 4000 lei lunar, având caracter injust şi discriminatoriu.

Totodată, opinez că această măsură încalcă şi principiul neutralităţii măsurilor fiscale.

 

      Acordarea dobânzii legale aferente diferențelor banesti datorate de către pârâta CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE, respectiv  actualizarea contravalorii acestora, cu indicele de inflație, de la data nașterii dreptului și până la plata efectivă ;

 

    În practică judiciară, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se cumulează dobânda legală şi rata inflaţiei, pe aceeaşi perioadă de referinţă.

  Practica instanţei supreme s-a poziţionat în acest sens, admiţând posibilitatea acestui cumul, în considerarea diferenţelor semnificative dintre două criterii de actualizare.

     Astfel, prin decizia nr. 4426/11.12.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 59282/3/2011, s-a apreciat ca fiind corectă reţinerea incidenţei dispoziţiilor art. 1084 C. civ. (vechiul C. civ.) (art. 1531 NCC), potrivit cărora reclamantei, pentru repararea prejudiciului suferit, i se cuveneau daune interese constând atât în actualizarea sumei executate cu rata inflaţiei (damnum emergens), cât şi la dobânda legală (lucrum cessans).

  Totodată, a precizat că sub acest aspect s-a mai pronunţat anterior prin decizia nr. 1400/2008, prilej cu care a arătat că, actualizarea sumei în raport de rata inflaţiei nu poate fi considerată o sancţiune, ci mai degrabă o modalitate de asigurare a unui echilibru valoric în condiţiile de instabilitate a monedei naţionale, menită să îl protejeze pe creditor în faţa debitorului rău-platnic.

     Acordarea sumei reactualizată în raport de rata inflaţiei se impune şi ca urmare a respectării principiului reparării integrale a prejudiciului consacrat de dispoziţiile articolului 1084 C. civ., potrivit căruia riscul devalorizării monedei naţionale aparţine debitorului.

    Caracterul compensatoriu al actualizării rezidă, în opinia instanţei supreme, în faptul că prin aceasta se repară partea din beneficiul nerealizat care nu este acoperit de dobânda legală. În timp ce dobânda reprezintă preţul lipsei de folosinţă, actualizarea cu inflaţia urmăreşte conservarea valorii reale a obligaţiilor băneşti.

        Având în vedere că natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, prima reprezentând o sancţiune, (daune moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plata) iar a doua reprezentând valoarea reală a obligaţiei băneşti la data efectuării plăţii, (daune compensatorii), se ajunge la concluzia că este admisibil cumulul acestora şi deci nu se poate vorbi despre o dublă reparaţie, ceea ce ar reprezenta o îmbogăţire fără justa cauza a creditorului.

        În acelaşi sens s-a pronunţat Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Secţia a II-a civilă) şi prin decizia nr. 2061/13.10.2015, prin care a stauat că în mod corect a fost reţinută incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 1084 din vechiul C. civ. potrivit cărora pentru repararea prejudiciului suferit, reclamantei i se cuvin daune-interese constând atât în actualizarea sumei executate cu rata inflaţiei (damnum emergens), cât şi la dobânda legală (lucrum cessans).

        În acest sens, prin decizia dată în soluţionarea unui recurs în interesul legii nr. 2/17.02.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a reținut că, în condiţiile art. 1084 C. civ., despăgubirile civile trebuie să cuprindă atât pierderea efectivă (damnum emergens), cât şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans).

       Aceste dispoziţii permit cumulul între actualizarea creanţei cu rata inflaţiei şi dobânda, deoarece actualizarea creanţelor este admisibilă ca urmare a existenţei fluctuaţiilor monetare ce se produc după expirarea scadenţei obligaţiilor de plată, reprezentând o daună efectivă produsă patrimoniului creditorului -„damnum emergens”, iar câştigul nerealizat îl reprezintă dobânda – „lucrum cessans”.

        Caracterul compensatoriu al actualizării rezidă, în opinia instanţei supreme, în faptul că prin aceasta se repară partea din beneficiul nerealizat care nu este acoperit de dobânda legală. În timp ce dobânda reprezintă preţul lipsei de folosinţă, actualizarea cu rata inflaţiei urmăreşte conservarea valorii reale a obligaţiilor băneşti.

      Având în vedere că natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, prima reprezentând o sancţiune sub forma daunelor moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plată, iar a doua reprezentând valoarea reală a obligaţiei băneşti la data efectuării plăţii, respectiv daune compensatorii, este admisibil cumulul acestora şi deci nu se poate vorbi despre o dublă reparaţie care să reprezinte o îmbogăţire fără justă cauză a creditorului.

       În consecinţă, a  învederat instanţa supremă, este legal cumulul actualizării sumei executate cu dobânda legală, deoarece  numai prin această modalitate se asigură respectarea principiului reparării integrale a prejudiciului consacrat de art. 1084 vechiul C. civ.

         În concluzie, solicit instanţei, ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa, să admiteți cererea de chemare în judecată, formulată de subsemnatul, cu privire la:

 

 1.vătămarea drepturilor și intereselor mele legitime, prin măsura reglementată de art. XXIV pct.12 şi 13 din OUG nr.130/2021, respectiv prin modificarea Codului fiscal  si  aplicarea cotei de contribuție la sistemul de sănătate de 10% în cazul pensiilor ce depășesc suma lunară de 4000 lei.

 

2.obligarea pârâtului sa  restituie sumele reținute din pensie cu titlu de CASS, începând cu luna ianuarie 2022 și până la momentul încetării reținerii, sume actualizate cu indicele de inflație stabibilit pentru anul 2022 și a plăţii dobânzii legale penalizatoare prevăzute de art.3 alin.2 din OG nr.13/2011 

 

În drept,

Îmi întemeiez cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile :

- art. 192, art. 193, art. 194, din Codul de Procedură Civilă.
- art. 101, art. 102, din Legea nr. 223/2015 – privind Pensiile Militare de Stat.

- art. 27 si art.28 din OG nr. 137/2000,

- OUG nr.13/2011 privind dobânda legală

- Legea nr. 76/2012, coroborata cu dispozițiile art. 1 din Întâiul Protocol Adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale ale Omului, în care România este parte,

- precum și ale dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale din 15.12. 2022, Deciziile fiind definitive si general obligatorii. 

      În dovedire:

  Solicit încuviinţarea probei cu înscrisuri, sens în care depun următoarele înscrisuri, în copie

 - copie cupon pensie pentru a reliefa retinerea sumelor reprezentind CASS

- cererea înaintată la Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apararii Nationale, prin care am solicitat restituirea sumelor reprezentind retinerile pentru CASS conform OUG 130/2021, declarata neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala a Romaniei

 

         În conformitate cu disp. art. 223, din Codul de Procedură Civilă, solicit judecarea cauzei si în lipsă.

          În conformitate cu disp. art. 453, din Codul de Procedură Civilă, solicit instanţei să oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

          În conformitate cu disp. art. 29 al. 1, lit. a, din OUG nr. 80 din 2013- privind taxele judiciare de timbru, în referire la art. 105, din Legea nr. 223/2015 – privind Pensiile Militare de Stat, prezenta cerere de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

           Depun prezenta cerere de chemare în judecată, la care anexez înscrisurile mai sus menţionate, în copii  pentru conformitate cu originalul,  în  două exemplare.      

                                                                                  

            Cu deosebită stimă, 

Data

                                                                                       Semnatura                                                                                                                                   

 

 

 

 

            DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURESTI


Link pentru descarcare documente in format word si pdf:
https://we.tl/t-6jF7FFKixu

Arhivă