luni, 8 februarie 2016


                                 ANUNȚ - ZIUA FEMEII

                Doamnele membre ale ACMRR-SPP sunt invitate pe data de 03.03.2016, ora 12.00,
                                                   la sediul Asociației  cu ocazia zilelor de1și 8 martie.
                 Vă rugăm să confirmați prezența până la data de 22.02.2016, la tf. 0721219098.

marți, 2 februarie 2016

Informatii de ultimă oră

INFORMATII DE ULTIMA ORA


În vederea aplicării măsurilor pentru recalcularea pensiilor militare, membrii asociației noastre vor desfășura următoarele activitați:
1. Cadrele militare în rezervă și retragere care au lucrat și în alte structuri militare (M.Ap.N., S.R.I., M.A.I. etc.) vor depune o cerere pentru calcularea vechimii conform noilor norme la CENTRUL MILITAR la care sunt arondate (cererea se primește de la Centrul Militar).
La cerere se anexează copie după cartea de identitate și copie după ultimul talon de pensie/

Nota: Cadrele militare în rezervă și retragere care au activat numai la S.P.P. nu vor depune aceasta cerere.

2. Toate cadrele militare în rezervă și retragere (pensionate de la S.P.P.) vor depune o cerere la sediul asociației (Anexa nr. 1), prin care solicită calcularea vechimii conform noilor norme.
3. Toate cadrele militare în rezervă și retragere vor depune o cerere (Anexa nr.2) la Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N., cu cele șase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate, pentru recalcularea pensiei (mai puțin ultima lună de activitate).
Această cerere se poate depune personal sau prin poștă (cu confirmare de primire), la sediul Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N.


Termenul pentru depunerea acestor cereri este 30.06.2016.
Pentru informații și precizări membrii Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din S.P.P. sunt așteptați la sediul nostru, luni-vineri, între orele 9,30-14,00, telefon 021.4081326.


Anexa 1

DIRECTORULUI SERVICIULUI DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ


              Subsemnatul(a) ______________________________________________________________
                                                               (gradul, numele și prenumele)
cod numeric personal _______________________________, născut(ă) la data de _________________ în localitatea ____________________________ județul (sectorul) _________________, pensionar militar din data de __________________________, trecut în rezervă la data de ________________________, având dosar de pensie nr. ______________, cu domiciliul în localitatea __________________________, str. _________________________ nr. _____ bloc ____ scara _________ etaj ______ apart._____ județul (sectorul) _____________, telefon __________________________, rog dispuneți analizarea reîncadrării mele în condiții de muncă, în conformitate cu prevederile Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările și completările ulterioare și înaintarea la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale a Fișei cu locurile de muncă în care am lucrat în calitate de cadru militar în activitate și care îmi dau dreptul la încadrarea în locurile de muncă și activități cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții.
     Menționez că am fost cadru militar activ în Serviciul de Protecție și Pază în perioada ______________________________________________________


                                                                                                            Semnătura ___________Data _____________Anexa 2

                                                  CĂTRE,
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A
MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

           Subsemnatul(a) (gradul, numele și prenumele) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________________, str. _______________ nr. _____ bloc _____ scara______ etaj _____  apart. ______ județ/sector ___________________ posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ________ nr. __________ eliberat de _______________ la data de _____________________, cod numeric personal _________________________, născut(ă) la data de _____________________ în localitatea ___________________ județul/sectorul __________________, fiul/fiica lui ____________________ și a ___________________, dosar de pensie nr. ______________ aleg următoarea perioadă de șase luni consecutive _______________(lună/an) _______________(lună/an) din ultimii cinci ani de activitate, pentru recalcularea/actualizarea pensiei militare.
             Am completat și citit cu atenție conținutul cererii de mai sus, după care am semnat.
             Am fost trecut în rezervă/retragere de la Serviciul de Protecție și Pază.
                               Semnătura ___________________Data ________________
Arhivă