marți, 17 martie 2015


                       ROMÂNIA
     ASOCIAŢIA CADRELOR MILITARE
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN S.P.P


STATUTUL
ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE
ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN
SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ


BUCUREȘTI
2015

CUPRINS:

CAPITOLUL 1
            DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL 2
            SCOPUL ASOCIAŢIEI
CAPITOLUL 3  
            PATRIMONIUL
CAPITOLUL 4  
            MEMBRII ASOCIAŢIEI
CAPITOLUL 5
             DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
CAPITOLUL 6
            ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
CAPITOLUL 7  
            RESURSE PATRIMONIALE
CAPITOLUL 8  
            DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
CAPITOLUL 9  
            COOPERAREA CU STRUCTURI ŞI ORGANISME SIMILARE CARE FUNCTIONEAZĂ PE LÂNGĂ INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE 
CAPITOLUL 10  
            DISPOZIŢII FINALE
                CAPITOLUL 1           DISPOZIŢII GENERALE
            Art. 1. Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază denumită în continuare „Asociaţia”, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, deschisă, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.
            Art. 2. Asociaţia, funcţionează  pe lângă  Serviciul de Protecţie şi Pază ca persoană juridică română, de drept privat.
            Art. 3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată.
                         (2) Sediul Asociaţiei este dispus într-un spaţiu special destinat în locaţia Serviciului de Protecţie şi Pază, din Bucureşti.
                        (3) Anul financiar al asociaţiei corespunde anului calendaristic.
                        (4) Anul de activitate al asociaţiei începe cu deschiderea adunării generale şi se încheie odată cu deschiderea următoarei adunări generale ordinare.
            Art. 4. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază aflat în exerciţiul funcţiunii și președintele fondator al Asociaţiei  sunt președinți de onoare ai Asociației şi participă, în această calitate, la principalele activităţi şi acţiuni organizate şi desfaşurate cu membrii acesteia.
            CAPITOLUL 2           SCOPUL ASOCIAŢIEI
            Art. 5.(1) Scopul Asociaţiei constă în asigurarea protecției sociale, reprezentarea, susţinerea şi apărarea  intereselor imediate şi de perspectivă ale membrilor acesteia, cât și a membrilor de familie, potrivit prevederilor legale, în relaţiile cu reprezentanţii instituţiilor centrale şi locale ale puterii de stat şi administrative, precum şi în relaţiile cu organisme şi organizaţii similare  din  ţară.
                        (2) În activitatea curentă, Asociaţia promovează următoarele obiective:
           (a) Promovarea valorilor civice ale statului de drept și întărirea relațiilor societății civile cu segmentul socio profesional-militarii;
           (b) Apărarea intereselor, valorilor și simbolurilor naționale în eforturile României ca membră în structurile politice,economice,militare și de securitate europene și euroatlantice;
           (c) Apărarea drepturilor fiecărui membru de a beneficia de o pensie decentă, stabilită în condițiile legii,precum și de alte drepturi de asigurări social;.
           (d) Sprijinirea membrilor asociați și a familiilor acestora pentru a beneficia de asistență medicală și de acces la bazele de tratament și odihnă ale Serviciului de Protecție și Pază, ori ale sistemului militar sau Casei naționale de pensii potrivit reglementărilor în domeniu;
           (e) Dezvoltarea sentimentelor de solidaritate, camaraderie,respect și stimă între membrii săi și promovarea bunelor raporturi între membrii asociați și cadrele militare în activitate din Serviciul de protecție și pază, bazate pe temeiul respectului și solidarității profesionale,a onoarei și demnității militare;
           (f) Participarea la activități prilejuite de aniversarea, omagierea sau comemorarea unor evenimente cu rezonanță în istoria țării sau în activitatea Serviciului de protecție și pază;
           (g) Organizarea, cu participarea membrilor asociați și a familiilor acestora, a unor activități culturale, de recreere, odihnă și turism;
           (h) Incurajarea și susținerea, potrivit posibilităților, a preocupărilor memorialistice și publicistice, stimularea efectuarii de studii, sinteze și analize care să contribuie la îmbogățirea culturii de apărare, ordine publica și sigurață națională și comunicarea lor în mediul public;
           (i) Sprijinirea morală și, după caz,materială a membrilor aflați în situații deosebite,precum și a familiilor celor decedați;
           (j) Desfășurarea de acțiuni umanitare , de solidaritate și întrajutorare.
           (k) Realizarea și dezvoltarea unor relații de colaborare cu asociațiile similare din țară și străinătate, cu foruri internaționale de profil,în concordanță cu politica de apărare și relațiile externe ale statului român, şi cu prevederile protocoalelor sau perteneriatelor externe ale Serviciului de Protecţie şi Pază.
                        (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:      
            a. organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice, şi alte activităţi pentru promovarea Asociaţiei şi sensibilizarea opiniei publice, potrivit legii;
            b. acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică membrilor Asociaţiei, în conformitate cu scopul acesteia;
            c. monitorizarea şi sprijinirea activităţii autorităţilor publice prin proceduri specifice de advocacy;
            d. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
            e. declararea şi formularea acţiunilor, cererilor, petiţiilor şi apărărilor necesare în faţa instanţelor de judecată competente;
            f. derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;
            g. dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;
            h. alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.
            CAPITOLUL 3           PATRIMONIUL
       Art. 6. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 100 lei.
 CAPITOLUL 4          MEMBRII ASOCIAŢIEI
            Art. 7. (1) Asociaţia este formată din membrii titulari, membrii de onoare și simpatizanți.
                        (2) Membrii titulari sunt persoanele care provin din rândul ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă și în retragere, cunosc şi recunosc Statutul Asociaţiei şi solicită în scris, în mod individual, acordarea calităţii de membru.
                        (3) Membrii de onoare sunt personalităţi cu merite deosebite în promovarea scopului asociaţiei. Votul lor în adunarea generală are doar putere de recomandare. Sunt scutiţi de plata cotizaţiei de membru.
                        (4) Membri simpatizanți sunt membrii de familie ai titularilor, soțiile camarazilor trecuți în neființă sau persoane  fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia şi promovează scopul acesteia.
                        (5) Calitatea de membru se acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei în baza cererii de primire semnată de către solicitant sau a deciziei sale în cazul membrilor de onoare.
                        (6) Nu pot dobândi calitatea de membru al Asociaţiei cadrele militare care au fost trecute în rezervă sau retragere ca urmare a încălcării prevederilor
legilor ţării şi regulamentelor militare în vigoare și care au fost condamnate prin sentință definitivă și irevocabilă.
            Art. 8. Calitatea de membru încetează în urmatoarele situații:
            a. deces sau încetarea existenţei persoanei juridice;
            b. renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris preşedintelui Asociaţiei;
            c. excludere hotărâtă de Adunarea Generală sau decisă de Consiliul Director pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului interior sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociaţiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză;
            d. în cazul neachitării cotizației de membru al asociației timp de 36 de luni.
            CAPITOLUL 5           DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
            Art. 9. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
                        a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
                        b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
                        c. să semnaleze problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării şi apărării acestora;
                        d. să se retragă din Asociaţie;
                        e. să îşi exprime votul, dacă este cazul;
                        f. să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere;
                        g. să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie).
                        h. să beneficieze de drepturile şi înlesnirile stabilite prin lege și de cele acordate de Serviciul de Protecție și Pază, potrivit normativelor interne în vigoare.
                        i. să fie înaintați la gradul următor la propunerea Consiliului Director, potrivit prevederilor Legii privind statutul cadrelor militare și a criteriilor stabilite de Serviciul de Protecție și Pază.
                        j. să fie decorați cu prilejul unor evenimente importante din istoria patriei, a Serviciului de Protecție și Pază și a ”.Zilei Rezervistului Militar” cu ordine și medalii ale României și semne onorifice militare .
                        k. să fie informați oportun asupra demersurilor și activităților Asociației, pentru rezolvarea problemelor reclamate de membrii săi și/sau a problemelor curente ce afectează drepturile cadrelor militare în rezervă/retragere.
                        l. în caz de deces, să se acorde la cerere,sprijin familiilor celor decedați pentru înhumare în cimitire militare(civile) și organizarea de funerarii cu onoruri militare,potrivit reglementărilor în vigoare și ritualului religios de care a aparținut decedatul.
                        m. să participe la recepții, comemorări, depuneri de coroane și solemnități militare în calitate de reprezentanți oficiali ai Asociației.
            Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
            a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
            b. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
            c. să participe la adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
            d. să sprijine material şi moral Asociaţia;
            e. să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală şi să atragă noi membrii în rândul structurii asociative;
            f. să ia atitudine fermă împotriva tuturor acțiunilor și manifestărilor care aduc atingere prestigiului Serviciului de Protecție și Pază.
            g. să militeze în toate împrejurările pentru întărirea unității structurii asociative și să combată încercările de destabilizare sau destrămare a acesteia;
            h. să nu se implice în activități care contravin demnității și onoarei militare și a normelor de comportare civică;
            i. să nu desfășoare în cadrul Asociației activități cu caracter politic sau sindical;
            Art. 11. (1) Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.
                             (2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.
            Art. 12. (1) Pentru încalcarea, cu vinovăţie, a prevederilor prezentului Statut, pentru neplata cotizaţiei  timp de 36 de luni consecutive, sau comiterea unor  fapte grave, membrii asociaţiei pot fi sancţionati  dupa caz, cu:
a) avertisment;
b) suspendarea  sau revocarea din funcţia de conducere avută în Asociaţie;
c) retragerea calității de membru al  Asociaţiei.
                        (2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Director sau Adunarea Generală a  Asociaţiei, după caz, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.
            CAPITOLUL 6           ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
            Art. 13. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi Comisia de cenzori.
            Art.14.(1) Adunarea Generală se compune din membrii asociaţi, delegaţi pentru această activitate şi,  se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:
                                    a. în sesiune ordinară, anual;
                                    b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.
                        (2) Numărul delegaţilor participanţi şi nominalizarea acestora sunt decise în şedinţele Consiliului Director cu 2 luni înaintea datei de desfăşurare a Adunării Generale.
            Art. 15. (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face în Programul de activităţi adoptat de precedenta (ultima) adunare generală, iar anunţarea delegaţilor se face de către Consiliul Director, prin anunţ telefonic sau prin e-mail, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării.
                        (2) În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării Generale, precum şi ordinea de zi.
            Art. 16. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director, a preşedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei, ori de câte ori este necesar.
            Art. 17. (1) Adunarea Generală este valabil constituită daca sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor asociaţi delegaţi.
            (2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului și a dizolvării / lichidării Asociaţiei, cazuri în care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
            (3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, Preşedintele decide.
            (4) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un Proces verbal  de către un secretariat desemnat de Consiliul Director.
            (5) Preşedinţia Adunării Generale aparţine preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa acestuia,prim- vicepreşedintelui.
            (6) La Adunările Generale anuale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai  autorităţilor de stat, Serviciului de Protecţie şi Pază, ai altor instituţii similare cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi reprezentanţi mass media.
            (7) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
            Art. 18. Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 2 ani. Mandatul poate fi reînnoit. În caz de vacanţă a preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către prim-vicepreşedinte.
                                    Art. 19. Atribuţiile Adunării Generale sunt:
                        a. alegerea preşedintelui;
                        b. alegerea membrilor Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani             şi revocarea acestora;
                        c. primirea şi excluderea membrilor;
                        d. aprobarea şi modificarea statutului Asociaţiei;
                        e. aprobarea descărcării de sarcini financiare (de gestiune) a      vechiului Consiliu Director;
                        f. alegerea şi revocarea Comisiei de cenzori;
                        g. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
                        h. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a bilanţului contabil;
                        i. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei       bunurilor rămase după lichidare;
                        j. decide asupra veniturilor Asociaţiei;
                        k. decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bugetul de stat     şi/sau bugetele locale;
                        l. stabilirea programului de activitate;
                        m. propunerea de membri onorifici;
                        n. stabilirea cotizaţiei;
                        o. înfiinţarea de comisii permanente sau temporare în vederea îndeplinirii obiectivelor statutare sau a celor stabilite prin programele de     activităţi;
                        p. orice alte atribuţii prevăzute de lege.
            Art. 20. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat de 2 ani: preşedintele Asociaţiei, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretarul general, membrii. Mandatele lor pot fi reînnoite.               (2) În caz de vacanţă, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară.
                        (3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociaţiei de cel puţin 3 luni şi la zi cu cotizaţiile sale.
            Art. 21. (1) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa.
                        (2) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.
                        (3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.                                     (4) Consiliul Director se întruneşte lunar (cu excepţia lunilor iulie şi august), la convocarea preşedintelui, precum şi de fiecare dată când interesul o necesită, la cererea scrisă adresată preşedintelui de către cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Director.
                        (5) Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi.
                        (6) Deciziile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director.
                        (7) Toate deciziile Consiliului Director sunt consemnate într-un proces - verbal şi sunt semnate de toţi membrii prezenţi la şedinţă.
            Art. 22. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează operaţiunile financiare şi încheierea contractelor în care Asociaţia este parte contractantă şi îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
       a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară, proiectul programelor Asociaţiei;
       b. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei şi o reprezintă prin persoane desemnate în acest sens, în relaţiile cu alte instituţii și organizaţii similare;
       c. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
       d. elaborează Regulamentul de funcţionare şi Organigrama Sistemului operaţional al asociaţiei;
       e. constituie Sistemul operaţional al asociaţiei şi îl încadrează cu membrii asociaţi voluntari;
       f. organizează şi pregăteşte Adunările Generale anuale şi cele extraordinare ale Asociaţiei şi asigură buna desfăşurare a acestora;
       g. analizează modul în care sunt respectate şi se aplică prevederile Statutului Asociaţiei, hotărârile Adunărilor Generale precum şi deciziile proprii, adoptând măsuri operative în acest sens;
       h. analizează nominal cererile de primire în rândul Asociaţiei şi acordă calitatea de membru  sau retrage această calitate, în raport cu prevederile statutare;
       i. face propuneri celor în drept pentru înaintarea în gradele următoare a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi pentru decorarea cu ordine şi medalii ale României şi conferirea de semne onorifice militare;
       j. acordă ajutoarele sociale potrivit normelor prevăzute în Regulamentul intern de funcţionare;
       k. asigură participarea membrilor asociaţiei la activităţile prilejuite de aniversarea evenimentelor istorice naţionale, universale, militare şi de omagiere a marilor personalităţi ale poporului român;
       l. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
            Art. 23. (1) Toţi membrii Consiliului Director au îndatorirea de a pregăti şedinţele Consiliului Director, ale cărui decizii le execută.
                        (2) Preşedintele se ocupă de activităţile curente ale Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director. Întruneşte şi prezidează Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în justiţie şi în toate actele civile ale Asociaţiei.
            Art. 24. Comisia de cenzori asigură controlul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Este compusă din trei membri. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei si un expert contabil (contabil autorizat).
            Art. 25. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
       a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
       b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
       c.veghează asupra execuției bugetare în condițiile și litera legii;
       d.verifică eventualele sesizări cu privire la activitatea economico-financiară a Asociației și propune măsurile ce se impun;
       e.elaborează Regulamentul intern de funcționare;
       f.îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
            Art. 26. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea şi personal remunerat în condiţiile legii.
            CAPITOLUL 7           RESURSE PATRIMONIALE
            Art. 27. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei cuprind:
       a. sume provenite din cotizaţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;
       b. donaţii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice și juridice, fundaţii, asociaţii şi societăţi comerciale;
       c. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
       d. resurse provenite din activităţile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării;
       e. alte venituri prevăzute de lege.
            Art. 28. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.
            CAPITOLUL 8           DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
           Art. 29. Asociaţia se dizolvă:
       • de drept;
       • prin hotărârea Adunării Generale;
       • prin hotărâre judecătorească;
            Art. 30. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
       a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;
       b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau constituite;
       c. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
            Art. 31. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
            Art. 32. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
       a. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
       b. când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
       c. când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
       d. când Asociaţia a devenit insolvabilă;
       e. dacă Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.
            Art. 33. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.
            Art. 34. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător.
CAPITOLUL 9           COOPERAREA CU STRUCTURI ŞI ORGANISME SIMILARE CARE             FUNCTIONEAZĂ PE LÂNGĂ INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL   APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE
            Art. 35(1) Cooperarea/colaborarea cu structurile şi organismele mai sus menţionate are ca scop principal accederea la informaţii ce privesc modul de organizare şi desfăşurare a acţiunilor în sprijinul nemijlocit al cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi asigurarea participării membrilor Asociaţiei la acţiunile comune ce se organizează la nivel naţional sau local, după caz.
                        (2) Cooperarea/colaborarea se realizează în scopuri similare cu instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, este coordonată de către preşedintele Asociaţiei (înlocuitorul legal)  şi se materializează prin planuri de acţiune bilaterale sau multilaterale.
                        (3) În cadrul cooperării se urmăreşte şi accesul membrilor Asociaţiei la facilităţile de care beneficiază celelalte cadre militare în rezervă şi în retragere care fac parte din asociaţiile similare din sistemul apărării, ordinei publice si siguranței naționale.
                        (4) Anual, Consiliul Director analizează modul de organizare, desfăşurare, precum şi eficienţa acţiunilor de cooperare sus menţionate şi adoptă măsurile ce se impun.
            CAPITOLUL 10        DISPOZIŢII FINALE
            Art. 36.   Ziua Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază se sărbătoreşte, anual, la data înfiinţării, respectiv 4 noiembrie, potrivit măsurilor stabilite de către Consiliul Director.
            Art. 37 Prezentul statut are este valabil pe toata durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului statut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.
            Art. 38. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
       Redactat în 6 exemplare, cu câte 17 pagini fiecare

       Astăzi, 16.03.2015
PROIECT:
          Consiliul Director vă propune pentru analiză şi dezbatere în Adunarea Generală înfiinţarea  FONDULUI  DE  AJUTOR  DE DECES

Fondul individual de înscriere = 100 lei
Cotizaţie lunară = 10 lei
          AJUTORUL DE DECES se acordă urmaşilor membrilor A.C.M.R.R. - S.P.P care cotizează la fond astfel:
          - pentru cei cu o vechime mai mică de 5 ani = 1100 lei + 100 lei
          - pentru cei cu o vechime între 5 şi 10 ani = 1600 lei + 100 lei
          - pentru cei cu o vechime mai mare de 10 ani = 2200 lei + 100 lei
          - pentru cei care nu au cotizat la zi = valoarea cotizaţiei + 100 lei
*** Cei care nu cotizează 2 sau mai mulţi ani pierd calitatea de membru al FOND - ului.
          CRITERII pentru acordarea ajutorului:
          - să fie membrii ai A.C.M. - S.P.P. - R.R. ;
          - pentru cei înscrişi în Asociaţie până în anul 2010, să fie la zi cu cotizaţia din 2010;
          - pentru cei înscrişi în Asociaţie după anul 2010, să fie la zi cu plata cotizaţiei;
*** Se pot înscrie la fond şi soţiile membrilor Asociaţiei care consimt să devină membru simpatizant al acesteia.

Arhivă