miercuri, 28 februarie 2018

CONSILIUL DIRECTOR

Președinte: gl.bg(rtr) Filip-Vasile ROTARU
Prim-vicepreședinte: col.(r) Ştefan ZORZOANĂ
Vicepreședinte: col.(rtr) ing. Cristian PRUNDARU
Secretar: PAS(r) Elena NEACŞU
Membrii: Col.(r) Gheorghe BARBU
                Col.(r) Florin-Ion MATACHE
                Lt.col.(r) Liviu MUȘAT
                Cam.fl.(r) Ion-Simion SOROCIANU
                Col.(r) Ion CHIRAN
             
Membrii supleanți: Col.(rtr) Nicolae BĂDOIU
                                Col.(r) Robert VOICU
                                PAS(r) Aurel NICOLAE

Arhivă