joi, 29 iulie 2010

UN NOU SEMNAL DE ALARMĂ

În speranţa că, măcar în al 12-lea ceas, cei care conduc destinele acestei ţări vor înţelege că actualul sistem de pensii militare - instituit prin Legea nr. 164/2001 (actualizată şi republicată) şi Legea nr. 179/2004 - nu reprezintă un element de noutate, el trăgându-şi rădăcinile din perioada 1829-1830 (primul regulament ostăşesc cuprindea principii pentru organizarea Armatei şi în legătură cu „drepturile băneşti ale ofiţerilor, pensii şi socoteli bugetare...”), conducerile Asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere au întreprins noi demersuri la următoarele instituţii ale statului:
Preşedinţia României;
Guvernul României;
Curtea Constituţională;
Avocatul Poporului.

Dacă, nici de această dată, cadrele militare în rezervă şi în retragere nu vor găsi înţelegere în respectatrea drepturilor lor consfinţite de Constituţie şi dobândite prin lege, următorul pas va fi sesizarea instanţelor judecătoreşti româneşti şi europene şi informarea Consiliului NATO în legătură cu abuzurile îndreptate împotriva celor care, o întreagă viaţă, au slujit Ţara cu credinţă şi devotament.

miercuri, 28 iulie 2010

LEGEA nr 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Art. 1. — Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

marți, 29 iunie 2010

Documentar privind pensiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale

Acest DOCUMENTAR - realizat de Asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere din instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale - a fost trimis următoarelor instituţii ale statului: Preşedinţie, Guvern, Senat, Camera Deputaţilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Răspuns s-a primit doar de la Preşedintele Senatului, domnul Mircea Geoană, şi de la... un consilier al Preşedintelui României. Ceilalţi înalţi demnitari ai statului probabil că nu au avut timp să se aplece şi asupra problemelor celor care au fost buni doar la cutremure, inudaţii, agricultură, minerit, irigaţii şi tot felul de canale sau în teatrele de operaţii. Ca să nu mai amintim de nenumăratele privaţiuni ale serviciului militar... Adevăratul răspuns l-am primit la sfîrşitul lunii iunie a.c, odată cu adoptarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice, în textul căreia nu se regăseşte niciunul dintre amendamentele propuse de Asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere din instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Acesta este respectul de care se bucură Armata din partea celor care, vremelnic şi (poate) nemeritat, ocupă unele posturi de decizie?!

luni, 28 iunie 2010

STATUTUL ASOCIAŢIEI CADRELOR S.P.P. ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

                  ROMÂNIA

ASOCIAŢIA CADRELOR S.P.P

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTUL

 

ASOCIAŢIEI CADRELOR S.P.P.

 

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT

2012

 

 

 

CUPRINS:

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

CAPITOLUL II

         MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

CAPITOLUL III

         STRUCTURA ASOCIAŢIEI

 

CAPITOLUL IV

         -   COMISIILE PE PROBLEME

     -   COMISIA STATUTARĂ

     -   COMISIA DE CENZORI

     -   COMISIA SOCIALĂ

 

CAPITOLUL V

         MIJLOACELE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 

CAPITOLUL VI

COOPERAREA CU STRUCTURI ŞI ORGANISME SIMILARE CARE  

FUNCŢONEAZĂ PE LÂNGĂ INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII IN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

 

CAPITOLUL VII

            DISPOZIŢII FINALE

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1.  Asociaţia cadrelor S.P.P. în rezervă şi în retragere reprezintă forma de asociere a pensionarilor militari ce beneficiază de acest drept, care recunosc şi aplică necondiţionat prevederile statutului și hotărârile adoptate de către organele de conducere.

 

Art. 2. Asociaţia cadrelor S.P.P. în rezervă şi în retragere denumită în continuare Asociaţia, funcţionează  pe lângă  Serviciul de Protecţie şi Pază ca persoană juridică română , apolitică, neguvernamentală, independentă şi  nonprofit.

 

Art. 3. Statutul Asociaţiei, elaborat în aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, reprezintă ansamblul de concepţii şi idei prin care sunt definite şi evidenţiate principiile generale, scopurile şi obiectivele asociaţiei, calitatea de membru al Asociaţiei, drepturile şi obligaţiile, structura organizatorică şi de conducere, mijloacele materiale şi financiare,   comisiile  pe probleme şi dispoziţiile finale.

 

Art. 4. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază aflat în exerciţiul funcţiunii este preşedintele de onoare al Asociaţiei şi participă, în această calitate, la principalele activităţi şi acţiuni organizate şi desfaşurate cu membrii acesteia, pensionari militari.

 

Art. 5. Sediul Asociaţiei este dispus într-un spaţiu special destinat în locaţia Serviciului de Protecţie şi Pază, din Bucureşti, str. 13 Septembrie nr. 3 - 5, sectorul 5.

 

Art. 6. Scopul Asociaţiei constă în reprezentarea, susţinerea şi apararea  intereselor imediate şi de perspectivă ale pensionarilor militari, proveniţi din Serviciul de Protecţie şi Pază, în relaţiile cu reprezentanţii instituţiilor centrale şi locale ale puterii de stat şi administrative, precum şi în relaţii cu organisme şi organizaţii similare  din  ţară.

 

Art. 7. În activitatea curentă, Asociaţia promovează următoarele obiective:

 

Art. 7.1 Realizarea şi menţinerea unor legături permanente şi stabile între cadrele în rezervă şi în retragere, pensionari militari şi cadrele militare în activitate ale Serviciului de Protecţie şi Pază, favorabile dezvoltării spiritului de camaraderie şi respect reciproc, participării la îndeplinirea unor misiuni specifice instituţiei, potrivit solicitrilor.

 

Art. 7.2. Promovarea şi respectarea de către membrii asociaţiei a spiritului onoarei şi demnităţii militare.

 

Art. 7.3. Participarea la acţiunile desfăşurate cu prilejul aniversării unor momente de referinţă ale istoriei naţionale şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază.

 

Art. 7.4. Gestionarea şi soluţionarea, în raport de resursele asociaţiei, a acţiunilor de protecţie socială a membrilor din evidenţă şi ai familiilor acestora.

 

Art. 7.5. Facilitarea accesului membrilor Asociaţiei la asistenţă medicală şi medicamente, la casele de odihnă şi tratament, în popote, restaurante şi cămine de garnizoană aparţinând Serviciului de Protecţie şi Pază şi ale Ministerului Apărării Naţionale şi, după caz, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe.

 

Art. 7.6. Efectuarea demersurilor ce se impun pe lângă autorităţile statului, agenţi economici ori instituţii pentru acordarea sprijinului necesar membrilor asociaţiei în încadrarea în serviciu.

 

Art. 7.7. Revederea şi menţinerea unor relaţii de colaborare cu organisme similare (organizaţii, uniuni) din ţară ori străinătate, potrivit calendarului anual, elaborat la nivelul asociaţiei.

 

CAPITOLUL  II

 

MEMBRII ASOCIAŢIEI - OBLIGAŢII ȘI DREPTURI

 

Art. 8. Asociaţia cadrelor S.P.P. în rezervă şi în retragere, pensionari militari, este formată din membrii fondatori, membrii titulari şi membrii de onoare.

 

Art. 8.1 Membrii fondatori sunt cadrele militare în rezervă şi în retragere care s-au constituit în nucleul primar şi au acţionat, prin demersuri specifice, pentru înfiinţarea asociaţiei.

 

Art. 8.2 Membrii titulari sunt persoanele care provin din rândul generalilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor S.P.P. în rezervă sau în retragere, au calitatea de pensionari militari, cunosc şi recunosc Statutul Asociaţiei şi solicită în scris, în mod individual, acordarea calităţii de membru.

 

Art. 8.3 Membrii de onoare sunt persoane din afara Asociaţiei, care se evidenţiază prin acţiuni și sprijin dezinteresat acordat Asociaţiei în demersurile pentru soluţionarea problemelor cu care aceasta se confruntă.

 

Art. 8.4 Calitatea de membru titular sau membru de onoare se acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei în baza cererii de primire semnată de către acesta.

 

Art.  8.5 Nu pot dobândi calitatea de membru al Asociaţiei persoanele care nu sunt pensionari militari sau, chiar dacă au această calitate, au fost trecute în rezervă sau retragere ca urmare a încălcării prevederilor Legilor ţării şi Regulamentelor Militare în vigoare.

 

 

Art. 9. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

 

Art. 9.1. Să cunoască, să respecte şi să aplice necondiţionat prevederile Statutului Asociaţiei, ale celorlalte reglementări interne, Hotărârile Adunării Generale şi ale organelor de conducere.

 

Art. 9.2. Să asigure şi să respecte, în toate împrejurările, unitatea de voinţă şi de acţiune a Asociaţiei.

 

Art. 9.3. Să participe, la cererea, Serviciului de Protecţie şi Pază potrivit experienţei acumulate, la pregatirea şi desfăşurarea unor acţiuni specifice.

 

Art. 9.4. Să-şi exprime, când apreciază oportun şi necesar, în cadru organizat, opinia sau punctul de vedere, însoţite de propuneri de materializare a acestora la specificul acţiunilor ce se organizează şi desfăşoară în cadrul Asociaţiei.

 

Art. 9.5. Sa participe activ la acţiunile Asociaţiei sau la alte activităţi la care este mandatat de către conducerea  acesteia.

 

Art. 9.6. Să militeze în permanenţă pentru întărirea rândurilor Asociaţiei prin atragerea de noi membrii, proveniţi din S.P.P. în rezervă şi în retragere, pensionari militari.

 

Art. 10.  DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

 

Art. 10.1 .Sa aleagă si sa fie ales în organele de conducere ale Asociaţiei.

 

Art. 10.2. Să beneficieze de drepturile şi privilegiile acordate de S.P.P. potrivit legislaţiei si normativelor interne în vigoare.

 

Art. 10.3. Să fie informaţi, periodic, asupra demersurilor intreprinse de conducerea Asociaţiei în raport de evoluţia situaţiei militare interne şi aspectelor ce vizează securitatea naţională a Romăniei.

 

Art. 10.4. Să se adreseze conducerii Asociaţiei pentru acordarea sprijinului necesar soluţionării unor probleme referitoare la condiţiile de viaţă, asistenţă medicală, obţinerea unor facilităţi,   potrivit legii.

 

Art. 10.5. Să beneficieze de legitimaţia de membru al Asociaţiei, pe care o foloşeste, în acordarea unor drepturi şi facilităţi ce se cuvin potrivit prevederilor Legii privind Statutul cadrelor militare.

 

Art. 10.6. Să-şi menţină sau să obţină calitatea de membru asociat al Casei de Ajutor Reciproc   care funcţionează pe lângă Serviciul de Protecţie şi Pază sau de membru al acesteia, dupa caz.

 

Art. 10.7. Calitatea de membru al Asociaţiei poate fi pierdută în urmatoarele situaţii:

a)     prin retragere, la solicitarea scrisă a membrului Asociatiei;

b)    prin excludere, în situatia încălcării prevederilor Statutului Asociaţiei şi unor reglementări interne;

c)     în situaţia neachitării cotizaţiei de membru  al asociaţiei timp de 12 luni;

d)    prin dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei;

e)     prin deces.

 

Art. 11.  Ridicarea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de către Adunarea Generală sau Consiliul Director, după caz;

 

 

CAPITOLUL III

 

STRUCTURA ASOCIAŢIEI

 

Art. 12. Asociaţia cadrelor S.P.P. în rezervă şi în retragere - pensionari militari se constituie în municipiul Bucureşti şi este formată din membrii care domiciliază pe teritoriul României.

 

Art. 13. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt :

           - Adunarea Generală

           - Consiliul Director al Asociaţiei

- Comisia Statutară

         - Comisia de Cenzori

         - Comisia Socială

 

Art. 13.1 Organele de conducere ale Asociaţiei îşi desfăşoara activitatea în cadrul şedinţelor şi adoptă hotărâri în mod democratic, potrivit votului liber exprimat al membrilor acestor forumuri.

 

Art. 14.  Hotărârile organelor de conducere, luate cu respectarea Statutului şi a unor norme interne, sunt obligatorii pentru toţi membrii din evidenţa asociaţiei, indiferent de poziţia personală exprimata verbal, în scris, sau prin vot.

 

Art. 15. Hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director se iau în prezenţa a cel putin 50% din membrii respectivi, prin votul exprimat de cei prezenţi.

 

Art. 16. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi se întruneşte o dată la un an, de regulă în luna ianuarie, şi solutionează urmatoarele aspecte:

 

 Art.16.1. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei pe anul in curs.

 

Art. 16.2. Analizează, evaluează şi concluzionează asupra şi aprobă  activitatea desfăşurată de Asociaţie, în ansamblu,   Consiliul Director şi comisiile pe probleme, în anul anterior;

 

Art. 16.3. Adoptă, la propunerea comisiilor pe probleme, modificări, completări sau îmbunăţătiri ale Statutului şi celorlalte norme interne în vigoare;

 

 Art. 16.4. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil.

 

Art. 16.5. Alege, la doi ani, membri Consiliului Director şi ai comisiilor pe probleme;

 

Art. 16.5.1. În vederea alegerii funcţiilor de conducere: preşedinte, prim vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar general, secretar executiv, preşedinţi ai comisiilor pe probleme, responsabili cu activitatea de cooperare şi resurse umane, în Adunarea Generală se formulează  cel putin două propuneri de candidaturi, iar pentru celelalte funcţii de membri şi membri supleanţi, propunerile  să fie cu 1/3 mai multe.

 

Art. 16.5.2. Pentru funcţiile de preşedinte, prim vicepreşedinte şi secretar general, candidaţii declaraţi aleşi trebuie să obţină cel puţin 50% plus unu din voturile exprimate de către membrii Asociaţiei prezenţi la adunare.

 

Art. 16.5.3. La Adunările Generale anuale mai pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai  autorităţilor de stat, Serviciului de Protecţie şi Pază, ai altor instituţii similare cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi reprezentanţi mass media.

 

Art. 16.6. Hotărârile Adunării Generale luate în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Asociaţiei care nu au  luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva acestora.

 

Art. 16.7. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi sau în Statut.

 

Art. 17.  Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea a cel puţin jumătate din numărul membrilor din evidenţă sau la iniţiativa Consiliul Director.

 

Art. 18. Alegerea Consiliului Director si a membrilor comisiilor pe probleme se face de catre  Adunarea  Generală a Asociaiei  prin vot secret sau deschis, pe funcţii, după caz.

 

Art. 19. Consiliul Director asigură conducerea curentă a activităţii asociaţiei în perioada dintre adunările generale anuale, întrunindu-se lunar şi ori de câte ori este  necesar.

Art. 20. Consiliul Director al Asociatiei este format din cinci membri şi doi membri supleanţi astfel:

         1. Preşedinte (este şi preşedintele Asociaţiei);

         2. Vicepreşedinte (este înlocuitorul legal al preşedintelui Asociaţiei şi coordonează activitatea de relaţii şi cooperare; este purtatorul de cuvânt al Asociaţiei).

         3. Secretar (coordonează activitatea curentă şi de reglementări interne a Asociaţiei);

         4. Responsabil cu activitatea socială şi de resurse umane;

         5. Responsabil cu activitatea economico-financiară.

         6. Doi membri supleanţi, care pot fi aleşi ca membri în Consiliul Director, în situaţia în care unele funcţii rămân vacante.

 

Art. 21. În prima sedinţă lunară, Consiliul Director aprobă Regulamentul cadru în care sunt incluse competenţele si atribuţiile fiecărui membru, precum şi ale aparatului tehnic de lucru.

 

Art. 22.  Atribuţiile principale ale Consiliului Director sunt:

 

Art. 22.1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi problemele Asociaţiei în domeniile de referinţă.

 

Art. 22.2. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.

 

Art. 22.3. Aprobă organigrama şi politica de resurse umane a Asociaţiei.

 

Art. 22.4. Analizează modul în care sunt respectate şi se aplică prevederile Statutului Asociaţiei, hotărârile Adunărilor Generale precum şi deciziile şi recomandările factorilor de conducere, adoptând măsuri operative în acest sens.

 

Art. 22.5.  Numeşte sau confirmă şefii de compartimente şi colaboratorii din aparatul de lucru, după caz.

 

Art. 22.6. Elaborează planul trimestrial de activitate şi îl actualizează în raport cu nevoile Asociaţiei.

 

Art. 22.7.  Reprezintă Asociaţia, prin persoane desemnate în acest sens, în relaţiile cu alte instituţii si organizaţii similare.

 

Art. 22.8. Organizează şi pregăteşte adunările generale anuale şi cele extraordinare ale Asociaţiei şi asigur buna desfăşurare a acestora.

 

Art. 22.9.  Analizează nominal cererile de primire în rândul Asociaţiei ale cadrelor  militare în rezervă şi  în retragere - pensionari militari - şi acordă calitatea de membru al Asociaţiei sau retrage această calitate, în raport cu prevederile statutare.

 

Art. 22.10. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau în Hotărârile Adunărilor Generale.

 

Art. 23. Consiliul Director are în subordinea sa un aparat tehnic de lucru, încadrat cu personal salarizat în condiţiile legii sau cu membri ai Asociaţiei care acceptă să lucreze fără a fi salarizaţi. Aparatul tehnic de lucru axecută sarcinile stabilite de către Secretarul General al Consiliului Director;

 

Art. 24. Posturile din aparatul tehnic de lucru ce urmează să fie încadrate cu personal salarizat se discută de către Consiliul Director, care aprobă nominal şi membrii acestuia ce urmează să fie salarizaţi, în raport cu posibilităţile financiare ale Asociaţiei.

 

 

CAPITOLUL IV

 

COMISIILE PE PROBLEME

 

Art. 25. În vederea soluţionării operative a problemelor curente ale Asociaţiei, se constituie comisiile pe probleme: statutare, de cenzori şi socială, a căror componenţă se stabileşte prin alegeri, în cadrul Adunării Generale, o dată la doi ani.

 

Art. 25.1 Comisia statutară se constituie în scopul aplicării  şi respectării prevederilor Statutului Asociatiei şi îşi desfăşoară activitatea din proprie iniţiativa sau la recomandările Secretarului general al Consiliului Director.

Comisia statutară care este formată din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi doi membri   este aleasă de Adunarea Generală a Asociaţiei pe o durată de doi ani.

 

Art. 26. Principala sarcină a comisiei este de a veghea ca în cadrul Asociaţiei să se respecte prevederile prezentului Statut şi să pregatească propuneri pentru completarea  sau actualizarea prevederilor acestuia, în raport de problemele nou aparute.

 

Art. 27. Comisia Statutară are urmatoarele atribuţii principale:

 

Art. 27.1 Previne efectele negative ale încălcării unor hotărâri, decizii şi recomandări ale organelor de conducere, care contravin prevederilor statutare.

 

Art. 27.2 Intervine şi clarifică toatee cazurile de nerespectare a prevederilor Statutului Asociaţiei sau a unor hotărâri şi decizii ale organelor de conducere, formulează şi prezintă concluzii şi propuneri de măsuri ce se impun.

 

Art. 27.3 Presedintele Comisiei Statutare participă, ca invitat, la şedinţele Consiliului Director si prezintă, semestrial, informări privind activitatea desfaşurată.

 

Art. 28.  Pentru încalcarea, cu vinovăţie, a prevederilor prezentului Statut, pentru neplata cotizaţiei  timp de 12 luni consecutive, sau comiterea unor  fapte grave, membrii asociaţiei pot fi sancţionati  dupa caz, cu:

a) - avertisment;

b) - suspendarea  sau eliberarea din funcţia de conducere avută în Asociaţie;

c) - excluderea din rândul membrilor Asociaţiei.

 

Art.  29. Sancţiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Director sau Adunarea Generală a  Asociaţiei,  la  propunerea Comisiei Statutare , dupa caz.

 

Art.  30. Comisia de Cenzori functionează pe lângă Consiliul Director şi supraveghează gestiunea economico-financiară a Asociaţiei.

 

Art. 30.1 Persoanele alese în această comisie trebuie să posede studii economico-financiare  ăi juridice şi să fi lucrat în funcţii de conducere în aceste domenii.

 

Art. 30.2 Comisia de cenzori este formată din trei membri (preşedinte, secretar şi membru).

 

Art. 30.3 Membrii Comisiei de Cenzori nu pot îndeplini şi alte funcţii în organele de conducere ale Asociaţiei.

 

Art. 30.4. Presedintele Comisiei de Cenzori participă, ca invitat, la şedinţele Consiliului Director şi prezintă informări semestriale referitoare la activitatea desfăşurată.

 

Art. 31. Principalele atributii ale Comisiei de Cenzori

 

Art. 31.1 Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei.

 

Art. 31.2 Verifică sursele de venituri şi modul de utilizare a acestora, potrivit destinaţiilor de memorie stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei.

 

Art. 31.3. Intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii Generale a Asociatiei.

 

Art. 31.4.  Verifică rezultatele inventarirerii patrimoniului

 

Art. 31.5. Poate participa la şedintele Consiliului Director, fără drept de vot.

 

Art. 31.6.Verifică şi certifică bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului şi depunerea  acestuia în termenii stabiliţi.

 

Art. 31.7. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite în Adunarea Generală a Asociaţiei.

 

Art. 31.8 Verifică eventuale sesizări cu privire la activitate economico-financiară a Asociaţiei şi propune măsurile ce se impugn.

 

Art. 32. Comisia  socială se constituie din trei membri (presedinte, secretar, membru) şi are ca obiect de activitate cunoaşterea aspectelor şi greutăţilor cu care se confruntă  membrii Asociaţiei si familiile acestora, precum şi prezentarea  unor propuneri de măsuri referitoare la ajutorarea  materială sau  financiară a acestora.

 

Art. 33. În indeplinirea atribuţiilor şi competenţelor, Comisia socială îşi elaborează planuri  de activitate  semestrială şi prezintă informări  Consiliului  Director în  legătură cu eficienta si finalizarea acţiunilor întreprinse.

 

CAPITOLUL V

 

MIJLOACELE MATERILE ŞI FINANCIARE

 

Art. 35. Activitatea economico-financiara a Asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului Statut.

 

Art. 36. La data constituirii Asociaţiei, patrimonilul iniţial reprezenta 1.000.000 lei (100 RON). Patrimoniul Asociaţiei se completează cu:

Art. 36.1 Fondurile băneşti realizate din taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor Asociaţiei.

Art. 36.2 Donaţii din partea persoanelor juridice sau fizice din ţară sau strainatate în lei, valută, bunuri, drepturi de autor etc;

Art. 36.3 Acţiuni de sponsorizare şi subvenţii;

Art. 36.4 Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

Art. 36.5 Dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile Legii;

Art. 36.6 Venituri realizate din activităţi economice directe;

Art. 36.7  Alte venituri prevăzute de lege.

- (până la 2% din impozitul pe salarii al persoanelor care acceptă, în mod individual si liber consimţit, acest lucru)

 

Art. 37. Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare se stabilesc prin hotărârea Adunării Generale a Asociatei, iar intre adunări de către Consiliului Director.

 

Art. 38. Asociaţia desfăşoara activitatea economico-financiară potrivit bugetului anual de venituri şi cheltuieli care se întocmeşte de către Consiliul Director şi se aprobă în Adunarea Generală anuală, pentru anul în curs.

 

Art. 39. Mijloacele financiare ale Asociaţiei sunt utilizate pentru:

Art. 39.1. Participarea la activităţile prilejuite de aniversarea evenimentelor istorice naţionale sau de omagiere a marilor personalităţi din trecutul istoric al poporului roman;

Art. 39.2 Acordarea de ajutoare băneşti în cazul decesului membrilor titulari sau al membrilor de familie ai acestora;

Art. 39.3 Acordarea de ajutoare bănesti (materiale) în cazul imblolnăvirilor grave a membrilor titulari sau membrilor de familie ai acestora, o singura dată, la stabilirea diagnosticului;

 39.4. Acordarea de ajutoare băneşti (materiale) membrilor titualri care au suferit pagube materiale imporrtante în urma unor calamităţi naturale, accidente etc.

 

39.5. Contribuţii pentru sprijinirea acţiunilor spiritual-religioase în cadrul Asociaţiei.

Cuantumul ajutoarelor se stabileste de Consiliul Director si se supune  aprobării Adunării Generale.

 

40. Persoanele care îndeplinesc funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al Consiliului Director primesc o indemnizatie lunară.

 

40.1.Cuantumul indemnizatiilor lunare si al primelor de sedinta se stabilesc de Adunarea Generala.

 

40.2 Pentru administrarea mijloacelor financiare şi materiale, Asociatia, pe baza aprobării  Adunării Generale,  poate  încadra un contabil şi un casier.

 

40.3.Contabilul şi casierul pot fi aleşi dintre membrii Asociatiei  care au cunoştinte temeinice economico-financiare şi prezinta garanţii morale.

 

40.4. Contabilul si casierul primesc o indemnizatie lunara in cuantumul aprobat de Adunarea generala.

 

41. Anual, Consiliul Director întocmeste bilanţul contabil, pe baza documentelor financiare proprii.

 

42. Mijloacele băneşti ale Asociatiei se păstrează în cont, la bancă sau CEC., după caz.

 

43. Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget, pe baza de acte legale justificative, cu aprobarea Preşedintelui Asociaţiei si viza persoanelor împuternicite.

 

44. Membrii Consiliului Director şi cei ai comisiilor pe probleme îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceştia pot primi stimulente ăn bani şi obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare şi, eventual, a abonamentelor pe mijlocele de transport.

 

44. Personalul din aparatul de lucru (administratorul patrimoniului, utilizatorul tehnicii de calcul) beneficiază şi de drepturile băneşti aferente persoanelor încadrate în muncă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 

45. Consiliul Director poate aproba, în raport de posibilităţile financiare, acordarea de ajutoare băneşti unor membri ai Asociaţiei aflaţi în situaţii deosebite, în functie de criterii stabilite în acest domeniu (decese, spitalizări, operaţii, tratamente etc.)

 

 

 CAPITOLUL VI

 

COOPERAREA CU STRUCTURI ŞI ORGANISME SIMILARE CARE FUNCTIONEAZĂ PE LÂNGĂ INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE 

 

46. Cooperarea cu structurile şi organismele mai sus menţionate are ca scop principal accederea la informaţii ce privesc modul de organizare şi desfăşurare a acţiunilor în sprijinul nemijlocit al cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi asigurarea participării membrilor Asociaţiei la acţiunile comune ce se organizează la nivel naţional sau local, după caz.

 

46.1 Cooperarea se realizează în scopuri similare cu instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, este coordonată de către preşedintele Asociaţiei (înlocuitorul legal)  şi se materializează prin planuri de acţiune bilaterale sau multilaterale.

 

46.2 În cadrul cooperării se urmăreşte şi accesul membrilor Asociaţiei la facilităţile de care beneficiază celelalte cadre militare în rezervă şi în retragere care fac parte din asociaţiile similare din sistemul apărării, ordinei publice si siguranîei naîionale.

 

46.3 Anual, Consiliul Director analizează modul de organizare, desfăşurare, precum şi eficienţa acţiunilor de cooperare sus menţionate şi adoptă măsurile ce se impun.

 

CAPITOLUL VII

 

DISPOZIŢII FINALE

 

47. Asociaţia dispune de cont bancar, ştampilă si siglă.

 

48.  Ziua Asociaţiei cadrelor SPP în rezervă şi în retragere se sărbătoreşte, anual, la data înfiinţării, respectiv 27.09.,  potrivit măsurilor stabilite de către Consiliul Director.

 

49. Asociaţia se dizolvă:

         -de drept

         -prin hotărâre judecatorească sau a tribunalului, după caz;

         -prin hotărârea Adunării Generale;

 

50. Asociaţia se poate dizolva şi, ca urmare, îşi pierde personalitatea juridică atunci când scopurile stabilite prin statut nu mai pot fi realizate, iar numărul membrilor săi a scazut sub limita prevazută in legislaţia in vigoare.

 

51. Hotărârea Adunării Generale referitoare la dizolvare este statutară dacă în sprijinul acesteia s-au exprimat, prin vot secret, cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Asociaţiei aflaţi în evidenţă la data respectivă. În această Adunare Generală se hotărăşte şi destinaţia patrimoniului Asociaţiei.

 

52. Statutul Asociaţiei cadrelor SPP în rezervă şi în retragere - pensionari militari - se modifică sau completează în Adunarea Generală anuală sau extraordinară, după caz.

 

53. Prezentul Statut, în forma actuală, a fost aprobat de către Adunarea Generală a Asociaţiei cadrelor SPP în rezervă şi în retragere - pensionari militari, în şedinţa din 28.01.2006, şi reprezintă voinţa participanţilor de a continua legăturile de camaraderie şi întrajutorare în perioada următoare.

 

 


Arhivă