miercuri, 1 aprilie 2015

În data de 28.03.2015 a avut loc Adunarea Generală a Asociației cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea Consiliului Director cu un membru – secretarul si a Comisiei de cenzori , cu 1 membru.
         2. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfăşurată în perioada 29.03.2014 – 28.03.2015; Prezentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, a bilantului contabil pe anul 2014 si a proiectului de hotarare a Adunarii Generale.
         3. Raport de activitate al Comisiei de cenzori.
         4. Prezentarea proiectului de Statut al Asociatiei.
         5. Dezbateri si aprobarea documentelor prezentate.
         6. Diverse.
                   6.1 Înmânarea diplomelor aniversare;
                   6.2 Acordarea diplomelor și legitimațiilor membrilor de onoare;
                   6.3 Probleme organizatorice .

 

HOTĂRÂREA

Adunării Generale

         Adunarea Generală a A.C.M.R.R.-S.P.P. în baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2000 și ale propriului statut, întrunită la data de 28.03.2015
HOTĂRĂȘTE

1.    Adoptă cu unanimitate de voturi noul Statut al Asociației, editat în 6 exemplare, semnat de președinte și secretar.
2.    Ia act de depunerea mandatului de secretar al Asociației de către dl. col.(r) Papae Viorel și alege cu unanimitate de voturi în acestă funcție pe d-na.lt.col.(r) Țucă Manuela.
Totodată aduce multumiri dlui. col.(r) Papae Viorel pentru întreaga activitate desfășurată și îi acordă Diploma de excelență a Asociației.
3.    Aprobă activitatea Consiliului Director desfășurată în perioada 29.03.2014 – 28.03.2015 și îl descarcă de gestiune pentru anul financiar 2014. Totodată încarcă Consiliul Director cu gestiunea financiară a Asociației conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015.
Aprobă cu unanimitate de voturi bilanțul contabil pentru anul 2014 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
4.    Ia act de depunerea mandatului de către președintele Comisiei de cenzori, d-na. lt.col. Stan Ilinca și alege cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al Comisiei de cenzori pe dl. col.(r) Cojocariu Ion iar în cea de membru, loc vacantat, pe dl. Ionescu Adrian Florin, expert contabil.
5.    Organizează în cinstea aniversării a 25 ani de viață și activitate a S.P.P. următoarele activități:
-         depunerea unei coroane de flori la Troița din Complexul Popești – Leordeni, comemorarea camarazilor trecuți în lumea celor drepți, rememorarea unei zile de pregătire și serbare câmpenească – 23 aprilie;
-         Balul S.P.P – istului rezervist – 7 mai;
-         Concurs de pescuit și serbare câmpenească  - Coșereni între 14 și 30 mai;
-         Lansare de carte – iunie – septembrie.
Detaliile se vor stabili prin Programul de activități al Asociației.
6.    Este de acord cu programul de activități comune adoptat în ședința Președinților Asociațiilor C.M.R.R. din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, îl însușește, acesta devenind parte a Programului propriu de activități pentru anul 2015.
7.    Participarea alături de celelalte structuri asociative din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la amendarea și susținerea proiectului legii pensiilor militare de stat și a celorlalte acte normative reparatorii pentru cei care au avut de suferit după aplicarea O.U.G. nr. 1 din 2011și a legii nr.243/2013.
8.    Aprobă Programul de Activități al Asociației și însărcinează Consiliul Director cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.


Pentru conformitate

         PREȘEDINTE                                                                          SECRETAR
Gl.bg. (r)                                                                                     Lt.col.(r)


  Filip Vasile ROTARU                                                                  Manuela ȚUCĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă