luni, 28 ianuarie 2013

VĂ INTERESEAZĂ O AFACERE? 
PUTEŢI ÎNCEPE CHIAR DE LA 1 FEBRUARIE!


NALTIM CLOSE PROTECTION

Bucureşti, sector 5, Str.Soldat Ene Modoran nr.9

J40/11321/02.10.2012, CIF RO 30737471

Cont nr.: RO58BRDE200SV43329422000

Banca BRD Sucursala Tg Jiu

 
Societatea noastră organizează curs "Manager de Securitate“ începând cu data de 01 februarie 2013, pentru care vă informăm:
  1. Cursul durează 14(patrusprezece) zile, la finalul căruia se va elibera Certificat de Absolvire avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale / Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  2. Prezenţa la examen cu actul de identitate;
  3. Tematica cursului este pusă la dispoziţia fiecăruia de către SC NALTIM CLOSE PROTECTION SRL la sediul din Str.Toamnei nr.103,sector 2, tel:0747037298;0745148105;
  4. Completarea dosarului de curs: - copie B.I./C.I. - copie certificat naştere - cazier judiciar în original - copie diplomă studii superioare sau adeverinţă de student - aviz medicina muncii şi psihologie - contract de şcolarizare - cerere admitere curs
Valoarea cursului este 1600lei, plata se va face în 2(două) rate: - rata I este în valoare de 800lei la înscrierea şi depunerea dosarului - rata II este în valoare de 800lei până la susţinerea examenului


PREZENTĂM ÎN CONTINUARE FORMULARELE CARE TREBUIE COMPLETATE 

APROB
DIRECTOR DE CURS
Vasile Bordea-Nalbaru


CERERE DE ADMITERE LA CURS

SubsemnatuI_________________________________
B.I./C.l.seria____nr.____________va rog sa-mi aprobati inscrierea la cursul “MANAGER SECURITATE”, organizat de societatea dumneavoastra in perioada______________________.
Solicit inscrierea la curs si obtinerea certificatului de calificare profesionala in vederea___________________

Data                                                           Semnatura

...............................................................................................................................................................

 
CONTRACT de formare profesională
Nr. ................... din ...............

1. Părţile contractante:
A. S.SC NALTIM CLOSE PROTECTION S.R.L, societate constituită conform legii române, cu sediul social în: sector 5, Sold. Ene Modoran nr. 9, având Cod Unic de Înregistrare, CUI RO 30737471 Cont nr. RO58BRDE200SV43329422000 deschis la BRD TG. JIU, GORJ reprezentată legal prin Dna Irina Elena Bordea-Nalbaru în calitate de Administrator, denumită în continuare furnizor, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesională pentru ocupaţia, "MANAGER de SECURITATE ", seria___, Nr. _______________înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. ___/______/_____________ .
B. .................................................................. în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în .................................................., str. ........................................ nr ...... judeţul (sectorul) ............................... telefon…………………. .

2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupaţia de "MANAGER de SECURITATE ".
3. Durata contractului: Durata contractului este de 80ore reprezentând 59 ore de pregătire teoretică şi 21ore de pregătire. practică; derularea contractului începe la data de____________.
4. Valoarea contractului: Valoarea totală a contractului este de ...................lei. Beneficiarul va achita aceasta sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în ....... tranşe, până la data de ................. prima tranşă fiind achitată până la data de ...................... iar celelalte tranşe la datele de ....... .. ................ Valoarea contractului , precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior , cu acordul părţilor , prin acte adiţionale la prezentul contract.
5. Obligaţiile părţilor:
A). Furnizorul se obligă :
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie. punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;
c) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.


B). Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
d) să respecte normele privind protecţia muncii.
6. Răspunderea contractuală
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului , partea vinovată răspunde potrivit legii.
În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive absolut obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puţin de 15%.
Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului dreptul de a solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit pet. 4.
7. Forţa majoră : Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauza de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.
8. Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa, instanţei de judecată competente , potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectulul contractului;
b) prin acordul de voinţă al părţilor;
c) prin reziliere.
În cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.
10. Clauze speciale : Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.
11. Dispoziţii finale : Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi ................... în două exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.
Furnizor,                                           Beneficiar,
.............................................................................................................................................................
ÎNTOCMIT
ŞEF RESURSE UMANE
DOSARUL DE CURS

AGENT .......................................................................


CUPRINDE :

  1. CERERE DE CURS ...................................................................
  2. CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ.............................
  3. CARTE DE IDENTITATE............................................................
  4. CERTIFICAT DE NAŞTERE .......................................................
  5. CAZER JUDICIAR.....................................................................
  6. FIŞĂ SOLICITARE EXAMEN MEDICAL CRIS MED FAMILY.......
-AVIZ PSIHOLOGIC ……………………………………………
-AVIZ MEDICINA MUNCII ………………………………….
7.ACT DE STUDII………………………………………………………………………….
8.PERMIS DE CONDUCERE ………………………………………………………….
9.LOC DE MUNCA……………………………………………………………………….
10.NUMAR DE TELEFON………………………………………………………………S.C. CRIS MED FAMILY S.R.L.
Dna doc. Minea Liliana
___________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă